چشم انداز

1-ارتقا جایگاه انسان به عنوان خالق ایده
2- گرفتن سهم بازار 25 درصدی تا سال 1400 در بازار ایران
3- تعالی سازمانی از طریق تحقق تجارب موفق کشورهای جهان اول در حوزه ERP در بازار ایران بارویکرد BPMS