مشاوره

یکی از مهمترین عوامل در راه اندازی و عملیاتی شدن موفق یک سیستم نرم افزاری در هر سازمان، مشاوره تخصصی با کارشناسان ارشد در زمینه مربوطه است که باعث می شود در هر قدم از به وجود آمدن یک سیستم در سازمان، انتخاب روش ها و تصمیم گیری ها درست و دقیق بر مبنای دانش و تجربیات صورت پذیرد. تجربه طولانی، تنوع فعالیت های صورت پذیرفته و سابقه اجرای فعالیت های مشترک با شرکت های بین المللی و داخلی در عرصه ارائه راهبردهای مبتنی بر به کارگیری فناوری اطلاعات، زمینه شکل گیری و پاسخ دهی به نیازهای روبه رشد در زمینه تلفیق تخصص های گوناگون موردنیاز در امر ارائه خدمات مشاوره را فراهم نموده است.

شرکت ویرا ایده نیکان همواره به صورت یک همراه و پشتیبان در کلیه مراحل انجام کار توسط مشتریان خود حضور خواهد داشت تا کلیه موارد ارائه شده در قالب مشاوره و آموزش بصورت کامل بررسی و اجرا گردد.

واحد مشاوره شرکت ویرا ایده نیکان خدمات در زمینه های زیر را ارائه می نماید :
• ارائه و تدوین سند راهبردی (استراتژیک) فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان (ICT Strategic Plan)
• ارائه و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان (ICT Master Plan)
• تدوین معماری سازمانی (Enterprise Architecture)
• آنالیز و آسیب شناسی وضعیت فعلی سازمان در حوزه نرم افزار
• تدوین فرآیندهای مطلوب کسب و کار با در نظرداشتن شرایط موجود
• تعریف فرایندهای بین ستاد مرکزی و شعبات و مناطق زیرمجموعه
• بکارگیری ابزارهای نوین تکنولوژیک با توجه به صنعت مربوطه
• کمک به اجرای فرایندهای سازمانی و نظار ت بر آن ها
• امکان سنجی، نیازسنجی و تدوین طرح فراخوان (RFP) پروژه ها در صنایع مختلف
• شناخت، مدل سازی و مستندسازی وضعیت فعلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان شما
• ارائه مدل پیشنهاد ی در حوزه اصلاح و بهبود فرآیندهای سازمانی
• بررسی چگونگی نیل به آمادگی الکترونیکی لازم برای اداره هوشمند کسب و کار (e-Readiness)