بیانیه ماموریت

بیانیه ماموریت در شرکت ویرا:
1-راهکارهای هوشمند نرم افزاری مبتنی بر سامانه‌های جامع منطبق با سطح کیفیت و استاندارد جهانی ارائه می‌نماییم.
2-خلق شده ایم تا بهترین ها راخلق کنیم:

  • انتقال پیچیدگی فرایندهای سازمان مشتری از منابع انسانی به سیستم
  • انطباق تکنولوژیکی با الگوهای موفق جهانی در جهت حفظ و ارتقا سازمان مشتری
  • انتقال فرایند تصمیم سازی از سازمان مشتری به سیستم
  • ارائه خدمات سریع با کیفیت همراه با ایجاد آرامش واطمینان در مشتری
  • بهینه سازی فرایندهای کسب وکار
  • قابلیت کاربرد اسان و راهنمایی سیستم به کاربر
  • آموزش مداوم و برپایی سازمانی یادگیرنده و خلاق در جهت تکریم نیروهای انسانی
  • تدوین سازمان کار مدون در جهت پذیرش سرمایه های مشارکتی
  • ایجاد سازمانی نظامند با استقرار واحدهای تحقیق و پژوهش علمی برای افزایش توان رقابتی علمی و تجاری